Informacje ogólne

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w wys. 412 806 332,82 zł brutto w ramach projektu pt. "Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ - Stobierna oraz w. Świlcza - w. Rzeszów Południe"

Nr projektu: POIS.03.01.00-00-0020/16

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 848 408 745,83 zł brutto

Cel projektu: Projekt "Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ - Stobierna oraz w. Świlcza – w. Rzeszów Południe" jest zgodny z celem głównym POIiS 2014-2020 „Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej”. Projekt przyczynia się do zwiększenia spójności terytorialnej i społecznej, z zachowaniem zasad ochrony środowiska i efektywności wykorzystania zasobów. Realizacja inwestycji wpisuje się w realizację celów szczegółowych osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, przez nadrobienie zaległości w rozbudowie infrastruktury drogowej bezpiecznej dla użytkownika, połączenie najważniejszych ośrodków miejskich z siecią (TEN-T), poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, i integrację poszczególnych gałęzi multimodalnego systemu transportowego. Przedmiotowy projekt poprzez swój zakres oraz rozwiązania techniczne przyczynia się do zwiększenia spójności terytorialnej i społecznej, z zachowaniem zasad ochrony środowiska i efektywności wykorzystania zasobów.
Realizacja projektu pozwoli osiągnąć wskaźnik produktu długości nowych dróg, który wyniesie 18,81 km w całości w sieci TEN-T. Po wybudowaniu droga S19 przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika skrócenie średniego czasu przejazdu między 18 ośrodkami wojewódzkimi.

Projekt został podzielony na dwa kontrakty polegające na budowie drogi S19 na odcinku w. Sokołów Młp. Płn. – Stobierna (1) oraz w. Świlcza – w. Rzeszów Płd. (2), w całości zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T, przebiegającej w południowej cz. Polski, przez obszar woj. podkarpackiego. Początek odcinka 1 przyjęto w km 0+000 (km globalny 449+097), na terenie Miasta i Gminy Sokołów Małopolski, a koniec zlokalizowano w km 12+497 (461+593) w gminie Trzebownisko. Początek odcinka 2 przyjęto w km 5+093 za węzłem Świlcza na terenie gminy Świlcza, a koniec za węzłem Rzeszów Płd. (poprzednia nazwa - Kielanówka) w km 11+402 (km 11+400 wg DŚU) na terenie gminy Boguchwała. Odcinek ten jest częścią planowanej obwodnicy Rzeszowa, która będzie obsługiwała ruch tranzytowy wschód – zachód i znaczną część ruchu północ – południe w rejonie. Będzie wiązać dwie trasy międzynarodowe: E40 i E371.

Projekt składa się z dwóch kontraktów:

1: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna” (odc. 1 o długości 12,5 km),

2: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem” (odc. 2 - 6,31 km).

Przedsięwzięcie obejmuje:

 • budowę:
 • drogi ekspresowej S19 o łącznej dł. 18,81 km,
 • 2 węzłów drogowych: Sokołów Małopolski i Rzeszów Południe, które umożliwią bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu po pozostałej sieci drogowej oraz obsługę przyległego terenu poprzez sieć dróg dojazdowych,
 • obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady, mosty, przejazdy gospodarcze) w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,
 • 2 Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I na odc. 1: „Nienadówka” i „Stobierna”,
 • dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zrealizowanej inwestycji oraz prawidłowej obsługi przyległych terenów,
 • ekranów akustycznych,
 • przejść dla zwierząt (w tym przejścia zespolone z obiektami mostowymi i przepustami drogowymi) oraz ogrodzeń siatkowych niezbędnych do migracji zwierząt,
 •  przepustów drogowych,
 • systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej,
 • urządzeń podczyszczających wodę deszczową,
 • oświetlenia drogowego,
 • ciągów pieszo – rowerowych,
 • elementów infrastruktury drogowej (chodniki, zjazdy, przejazdy awaryjne, zatoki awaryjne),
 • urządzeń organizacji ruchu i BRD (bariery energochłonne, osłony przeciwolśnieniowe, ogrodzenia, oznakowanie),

 

 • budowę i przebudowę:
 • kolidującego uzbrojenia, tj. sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, gazowych, kanalizacji teletechnicznej, kanału technologicznego, sieci drenarskiej, urządzeń melioracyjnych oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej, w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
 • odcinków innych dróg poprzecznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych) krzyżujących się z inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia,
 • wyburzenie budynków,
 • wykonanie zieleni drogowej.

 

Spodziewane efekty

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
 • skrócenie czasu podróży,
 • oszczędności paliwa,
 • zapewnienie komfortu jazdy,
 • zmniejszenie ryzyka wypadków,
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów,
 • poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku północ – południe,

Ostatnie aktualności

WAŻNE INFORMACJE
Utrudnienia w ruchu w związku z pracami dot. oznakowania poziomego na drodze S-19
W dniu 04/06/2018 roku o godz. 06:00 na drodze ekspresowej S-19 na odcinku Sokołów Młp.-Stobierna nastąpi wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu. Wdrożenie ma związek z wykonywanymi pracami dot. poprawy parametrów...
04.06.2018
Czytaj więcej
WAŻNE INFORMACJE
Tymczasowa zmiana organizacji ruchu na drodze S-19 w m. Stobierna w km 460+800 str. lewa w dniu 25.05.2018 r. (piątek)
W związku z planowanymi robotami w dniu 25.05.2018 o godz. 7:00 na drodze ekspresowej S-19 w m. Stobierna w km 460+800 str. lewa nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która potrwa do godz.18:00 tego...
24.05.2018
Czytaj więcej
WAŻNE INFORMACJE
"Otwarte drzwi" - spotkanie z podwykonawcami
W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, w dniach 20 września, 20 października, 17 listopada oraz 15 grudnia 2017 roku o godzinie 14:00 będą odbywać się spotkania z...
18.09.2017
Czytaj więcej