Informacje ogólne

Nazwa Kontraktu: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.”

Numer umowy: 2811/14/2014
Lata realizacji: 2014-2017

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 289 978 814,46 zł brutto

 

Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa kontrakty polegające na budowie drogi S19 na odcinku w. Sokołów Młp. Płn. – Stobierna (1) oraz w. Świlcza – w. Rzeszów Płd. (2), w całości zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T, przebiegającej w południowej cz. Polski, przez obszar woj. podkarpackiego. Początek odcinka 1 przyjęto w km 0+000 (km globalny 449+097), na terenie Miasta i Gminy Sokołów Małopolski, a koniec zlokalizowano w km 12+497 (461+593) w gminie Trzebownisko.

Zakres pierwszego odcinka obejmuje wykonanie drogi o przekroju 2+1 i długości 12,5 km wraz z budową obiektów inżynierskich oraz węzła „Sokołów Młp.” na drodze wojewódzkiej nr 875. Droga będzie omijać Sokołów Młp. od strony wschodniej i bezpośrednio połączy się z już oddanym do ruchu odcinkiem S19 Stobierna – Rzeszów. Odcinek będzie realizowany systemem optymalizuj - buduj.

Zakres robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Sokołów Małopolski - Stobierna wraz z węzłami, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni izolacyjnej.

Odcinek drogi ekspresowej S-19 Sokołów Młp. - Stobierna został zaliczony do priorytetowych zadań rządowych umieszczonych w projekcie „Programu Dróg Krajowych na lata 2014-2020” jako element ciągu drogowego S19 Lublin (w. Dąbrowica)–Kraśnik–Rzeszów (w. Rzeszów Wschód). Odcinek ten wchodzi w skład sieci bazowej TEN-T (Transeuropejskiej sieci transportowej), której rozwój finansowany jest w ramach unijnego programu pomocowego TEN (Trans-European Network). Obecny przebieg Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), uwzględniający również planowane do budowy i rozbudowy odcinki drogowe został określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej.

 

Spodziewane efekty

Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi ekspresowej S19 pełniącej kluczową rolę dla transportu krajowego i międzynarodowego od przejścia granicznego w Kuźnicy w kierunku południowym. Poprawi to trudną sytuację komunikacyjną w miejscowości Sokołów Małopolski, w której występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa. Droga krajowa przy przejściu przez tą miejscowość posiada jedną jezdnię, jednopoziomowe skrzyżowania z drogami i ulicami bocznymi, liczne przejścia dla pieszych oraz chodniki lub pobocza zlokalizowane przy krawędzi jezdni. W takiej sytuacji ruch lokalny nakłada się na bardzo duży ruch tranzytowy, jaki prowadzi ta droga, pełniąca równocześnie ważną funkcję w ruchu międzynarodowym na kierunku północ – południe. Powoduje to bardzo duże utrudnienia w ruchu i liczne wypadki drogowe. Sytuacji tej nie można poprawić z uwagi na bardzo bliską zabudowę uniemożliwiającą rozbudowę drogi krajowej nr 19.

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

  • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
  • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
  • skrócenie czasu podróży,
  • oszczędności paliwa,
  • zapewnienie komfortu jazdy,
  • zmniejszenie ryzyka wypadków,
  • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,
  • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów,
  • poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku północ – południe,

Ostatnie aktualności

WAŻNE INFORMACJE
Ostateczność decyzji ZRiD
Wydanie ostatecznej decyzji ZRiD
06.07.2016
Czytaj więcej
WAŻNE INFORMACJE
Zakończenie przerwy zimowej w Robotach
W dniu 15.03.2016 zakończył się okres przerwy zimowej i z dniem 16.03.2016 Wykonawca kontynuuje prace w oparciu o obwiązujący Program Robót.
13.05.2016
Czytaj więcej
WAŻNE INFORMACJE
Rozpoczęcie przerwy zimowej w Robotach z dniem 15 grudnia 2015r.
Zgodnie Umową nr 2811/14/2014 zawartej pomiędzy Zamawiającym (GDDKiA) i Wykonawcą (Aldesa) okres 15 grudnia-15 marca jest wyłączony z Czasu na Ukończenie (przerwa zimowa). Jednak w przypadku sprzyjających warunków...
13.05.2016
Czytaj więcej