Aktualności - ważne informacje

Podpisanie umowy
W dniu 22.09.2014 GDDKiA podpisała umowę na „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna” z Konsorcjum firm, któremu lideruje firma Safege z siedzibą we Francji, a partnerem jest firma Certus Via z siedzibą w Warszawie. Całkowita wartość kontraktu wynosi 14 129 429,23 zł brutto. Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego (GDDKiA) w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego. Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawca (zwany również „Konsultantem”) w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi Kontraktu.
2014.09.22
Czytaj więcej