Aktualności - ważne informacje

Zakończenie weryfikacji Dokumentów Wykonawcy
Zespół Inżyniera Kontraktu zakończył weryfikacje Dokumentów Wykonawcy (projekt architektoniczno-budowlany, Raport ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) oraz przekazał Wykonawcy uwagi celem ustosunkowania się oraz naniesienia niezbędnych poprawek. Poprawny pod względem obowiązujących przepisów oraz decyzji administracyjnych projekt budowlany jest niezbędny do uzyskania decyzji o ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej).
2014.11.18
Czytaj więcej
Kamień milowy
Od dnia podpisania umowy z Wykonawcą Robót (Konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o oraz Aldesa Construcciones S.A z siedzibą w Hiszpani) trwają prace projektowe planowanego odcinka drogi ekspresowej S19. Sporządzenie projektu budowlanego umożliwi złożenie poprawnego i skutecznego wniosku o wydanie Decyzji o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Złożenie przedmiotowego wniosku będzie stanowiło osiągnięcie I-go Kamienia Milowego inwestycji.
2014.09.22
Czytaj więcej
Podpisanie umowy
W dniu 22.09.2014 GDDKiA podpisała umowę na „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna” z Konsorcjum firm, któremu lideruje firma Safege z siedzibą we Francji, a partnerem jest firma Certus Via z siedzibą w Warszawie. Całkowita wartość kontraktu wynosi 14 129 429,23 zł brutto. Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego (GDDKiA) w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego. Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawca (zwany również „Konsultantem”) w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi Kontraktu.
2014.09.22
Czytaj więcej