Opis kontraktu

Nazwa Kontraktu: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.”

Numer umowy: 2811/14/2014
Lata realizacji: 2014-2017

Wartość kontraktu na roboty budowlane w ramach Kontraktu pn„Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.” : 289 978 814,46 zł brutto

Przedmiotem inwestycji jest kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (DK19) bez węzła – węzeł Sokołów Małopolski (DW875) – Stobierna – długości 12,5 km. Zakres kontynuacji projektowania i budowy drogi S19, obejmuje w szczególności:

 1. Kontynuację projektowania, po wcześniejszej analizie i dokonaniu optymalizacji dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora wymaganych decyzji administracyjnych, w tym Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZnRID);
 2. Wykonanie robót budowlanych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora decyzji na użytkowanie. W/w zakres zamówienia należy wykonać w oparciu o wymagania zawarte w programie funkcjonalno – użytkowym (PFU), dla objętego zamówieniem odcinka drogi ekspresowej S19.

 Zakres kontynuacji projektowania i budowy drogi S19, obejmuje w szczególności:

 1. budowę odcinka drogi ekspresowej klasy S o długości 12,5 km,
 2. budowę węzła drogowego Sokołów Małopolski (DW875),
 3. budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 4. budowę dróg dojazdowych obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego,
 5. budowę dróg technologicznych dla potrzeb prowadzenia robót budowlanych,
 6. budowę obiektów inżynierskich,
 7. budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych,
 8. budowę wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,
 9. budowę MOP-ów.
 10. budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne),
 11. budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej,
 12. budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej oraz MOP w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 13. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej,
 14. budowę oświetlenia drogowego,
 15. organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,
 16. wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
 17. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 18. wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad i usterek,
 19. przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu przed rozpoczęciem budowy,
 20. wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań, w tym w szczególności tymczasowe włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 19 w miejscu przyszłej lokalizacji węzła Sokołów Małopolski Północ,
 21. wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).
 22. zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy
 23. wycinka istniejącej zieleni,
 24. zagospodarowanie terenu zielenią,
 25. wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia,
 26. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.
 27. uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.
 28. budowa sieli teletechnicznej na potrzeby Zamawiającego
 29. wykonanie inwentaryzacji stanu zerowego istniejących budynków i dróg, które będą narażone na oddziaływanie robót budowlanych (przed rozpoczęciem robót, lecz nie później niż miesiąc po uzyskaniu decyzji ZRID)
 30. wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego.

Spodziewane efekty

Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi ekspresowej S19 pełniącej kluczową rolę dla transportu krajowego i międzynarodowego od przejścia granicznego w Kuźnicy w kierunku południowym. Poprawi to trudną sytuację komunikacyjną w miejscowości Sokołów Małopolski, w której występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa. Droga krajowa przy przejściu przez tą miejscowość posiada jedną jezdnię, jednopoziomowe skrzyżowania z drogami i ulicami bocznymi, liczne przejścia dla pieszych oraz chodniki lub pobocza zlokalizowane przy krawędzi jezdni. W takiej sytuacji ruch lokalny nakłada się na bardzo duży ruch tranzytowy, jaki prowadzi ta droga, pełniąca równocześnie ważną funkcję w ruchu międzynarodowym na kierunku północ – południe. Powoduje to bardzo duże utrudnienia w ruchu i liczne wypadki drogowe. Sytuacji tej nie można poprawić z uwagi na bardzo bliską zabudowę uniemożliwiającą rozbudowę drogi krajowej nr 19.

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
 • skrócenie czasu podróży,
 • oszczędności paliwa,
 • zapewnienie komfortu jazdy,
 • zmniejszenie ryzyka wypadków,
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów,
 • poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku północ – południe,