Kalendarium

 
 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jako Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 33 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie). Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od dnia 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin wykonania”


14.06.2013 Ogłoszenie przetargu na kontrakt pn. „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.”
05.06.2014 Podpisanie umowy z konsorcjum firm, którego liderem jest Aldesa Constructiones Polska Sp.z o.o. a partnerem Aldesa Construcciones s.a. na zadanie pn. „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.”
22.09.2014 Podpisanie umowy z konsorcjum firm, którego liderem jest Safege z siedzibą we Francji a partnerem Certus Via z siedzibą w Warszawie na „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.”
27.11.2014 Złożenie przez Wykonawcę do Wojewody Podkarpackiego wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD).
30.01.2015 Wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
14.05.2015 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. „Budowa I etapu drogi ekspresowej S-19 na odcinku: węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna od km 449+096,52 do km 461+593,03 wraz z włączeniem (odcinek klasy G) do istniejącej drogi krajowej nr 19 od km 448+090,49 do km 449+096,52 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” (konsultacje społeczne)
24.06.2015 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
05.07.2015 Planowany termin opracowania projektów wykonawczych.
10.07.2015 Wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) dot. realizowanego odcinka drogi ekspresowej S-19.
23.07.2015 Rozpoczęcie przez Wykonawcę Robót budowlanych
15.12.2016 Rozpoczęcie przerwy zimowej. Zgodnie Umową nr 2811/14/2014 zawartej pomiędzy Zamawiającym (GDDKiA) i Wykonawcą (Aldesa) okres 15 grudnia-15 marca jest wyłaczony z Czasu na Ukończenie (przerwa zimowa). Jednak w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca może kontynuować prace również w tym okresie.
15.03.2016 Zakończenie Przerwy zimowej. W dniu 15.03.2016 zakończył się okres przerwy zimowej i z dniem 16.03.2016 Wykonawca kontynuuje prace w oparciu o obiwązujący Program Robót.
18.10.2016 Podpisanie umowy o dofinasowanie z Funduszu Spójności. Kwota dofinansowania: 412 806 332,82 zł brutto
05.06.2017 Planowana data ukończenia Robót wg Umowy.