Kalendarium

 
 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jako Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 33 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie). Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od dnia 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin wykonania”


14.06.2013 Ogłoszenie przetargu na kontrakt pn. „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.”
05.06.2014 Podpisanie umowy z konsorcjum firm, którego liderem jest Aldesa Constructiones Polska Sp.z o.o. a partnerem Aldesa Construcciones s.a. na zadanie pn. „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.”
22.09.2014 Podpisanie umowy z konsorcjum firm, którego liderem jest Safege z siedzibą we Francji a partnerem Certus Via z siedzibą w Warszawie na „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.”
27.11.2014 Złożenie przez Wykonawcę do Wojewody Podkarpackiego wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD).
30.01.2015 Wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
14.05.2015 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. „Budowa I etapu drogi ekspresowej S-19 na odcinku: węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna od km 449+096,52 do km 461+593,03 wraz z włączeniem (odcinek klasy G) do istniejącej drogi krajowej nr 19 od km 448+090,49 do km 449+096,52 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” (konsultacje społeczne)
24.06.2015 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
10.07.2015 Wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) dot. realizowanego odcinka drogi ekspresowej S-19.
23.07.2015 Rozpoczęcie przez Wykonawcę Robót budowlanych
18.10.2016 Podpisanie umowy o dofinasowanie z Funduszu Spójności. Kwota dofinansowania: 412 806 332,82 zł brutto
05.06.2017 Zakończenie Robót oraz złożenie przez Wykonawcę wniosku o wystwienie Świadectwa Przejęcia
30.08.2017 Wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia nr 1 dla odcinka drogi S-19
31.08.2018 Wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia nr 2 dla łącznika drogi S-19 i DK-19
01.09.2017 Oddanie do użytkowania drogi S-19 wraz z łącznikiem drogi S-19 i DK-19