1. Trasa ekspresowa S19

Droga  ekspresowa S19 będzie miała przekrój jednojezdniowy 2+1 z węzłem drogowym „Sokołów Małopolski” na skrzyżowaniu drogą wojewódzką nr 875. W rejonie węzła „Sokołów Małopolski” droga ekspresowa będzie miała przekrój docelowy tj. dwujezdniowy 2+2 z pasami awaryjnymi.

Rys. 1.   Przekrój (1x2+1) drogi ekspresowej S19 na odcinku prostym

Rys. 2.   Przekrój (2x2) drogi ekspresowej S19 na odcinku prostym

W przypadku odcinka jednojezdniowego zaprojektowano opaskę środkową szerokości 0.50 m oraz

opaskę zewnętrzną szerokości 0.75 m.

W miejscach występowania dwóch jezdni, każda o dwóch pasach ruchu  pomiędzy jezdniami zaprojektowano pas dzielący o zasadniczej szerokości 4,0 m (w tym obustronne opaski o szerokości    0,5 m każda). Natomiast przy zewnętrznej krawędzi jezdni zaprojektowano pasy awaryjne o szerokości 2,5 m.

Po obu stronach jezdni drogi ekspresowej projektuje się pobocza o zasadniczej szerokości 0,75 m.

Zasadniczo projektuje się skarpy drogowe o pochyleniu 1:1,5. W wypadku niskich nasypów o wysokości poniżej 2,0 m – 1:3.

Skarpy nasypów będą wykonane z gruntów stabilizowanych.

W projekcie przewidziano ustawienie barier ochronnych na poboczach projektowanego odcinka S19 oraz łącznicach- bariery jednostronne H1-W4-A.

 

Ze względu na występowanie przy przedmiotowym odcinku drogi zabudowy mieszkaniowej, oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową planowaną, lub inne funkcje, podlegające ochronie przed hałasem, projekt, przewiduje wykonanie ekranów akustycznych w miejscach występowania terenów chronionych akustycznie.

Tabelaryczne zestawienie ekranów akustycznych przedstawiono poniżej:

Kilometraż

(km globalny)

Strona

Typ ekranu

Długość
[m]

Parametry techniczne

Wysokość [m]

od km 6+681 do km 7+059

(km dowiązany do istn. DK19 od km 455+778 do km 456+156)

Prawa

Ekran odbijający

378

2.0

od km 6+682 do km 6+944

(km dowiązany do istn. DK19 od km 455+779 do km 456+041)

Lewa

Ekran odbijający

262

2.0

 

 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż całej drogi ekspresowej po obu jej stronach zaprojektowano ciągłe ogrodzenie z siatki metalowej o wysokości 2,20 m ponad gruntem z wyjątkiem odcinka od km 8+900 do km 9+900 (km 457+996,52 – 458+996,52) gdzie należy zastosować ogrodzenie o wysokości 2,40 ponad gruntem.

Dla drogi ekspresowej zastosowano dwa typy rowów w zależności od wysokościowego ukształtowania korpusu drogowego:

 • w wykopach stosuje się rowy opływowe o szerokości 1,5 m i głębokości 30 cm,
 • w niskich nasypach, gdzie nie występuje konieczność wykonania barier ochronnych stosuje się rowy trójkątne. Pochylenie skarpy wewnętrznej nie większe niż 1:3 a skarpy zewnętrznej większe niż 1:5,
 • dla nasypów wyższych od 2,0 m stosuje się rowy trapezowe o pochyleniu skarpy i przeciwskarpy 1:1,5. Przyjęto szerokość dna rowu trapezowego równą 0,40 m.

 

2. Projektowany układ drogowy

2.1. Droga ekspresowa S19

Projektowane parametry techniczne:

 • klasa techniczna- S
 • kategoria ruchu- KR6 (KR7 Zgodnie z Zarządzeniem GDDKiA)
 • obciążenie nawierzchni- 115 kN/oś
 • prędkość projektowa- 80 km/h
 • prędkość miarodajna- 100 km/h
 • ilość jezdni i liczba pasów ruchu

       (odc. jednojezdniowy) 1 x 2+1

 • ilość jezdni i liczba pasów ruchu

       (odc. dwujezdniowy)  2 x 2

 • szerokość pasa ruchu- 3.5 m
 • opaska środkowa (odc. jednojezdniowy)- 0.50 m
 • opaska zewnętrzna (odc. jednojezdniowy)- 0.75 m
 • szerokość pasa awaryjnego (odc. dwujezdniowy)- 2.50 m
 • szerokość pasa dzielącego (odc. dwujezdniowy)- 4.00 m
 • szerokość pobocza ziemnego- min. 0.75 m
 • pochylenie poprzeczne na prostej- 2.5 %
 • skrajnia pionowa- min. 5.00 m
 • pochylenie skarp wykopu i nasypu- 1:1,5, 1:3

 

2.2. Węzeł Sokołów Małopolski

Typ węzła WB. Łącznice jednokierunkowe bezpośrednie. Schemat geometryczny węzła typu „karo” z rondami na skrzyżowaniu DW 875 z łącznicami.

Na łukach poziomych szerokości jezdni zostały poszerzone z uwagi na warunki ruchu. Szerokość pobocza została lokalnie poszerzona z uwagi na zachowanie warunku widoczności lub umieszczenie urządzeń wyposażenia drogi. Projektowany węzeł będzie oświetlony. Słupy oświetleniowe zostaną umieszczone w pasach dzielących lub poboczach.

Parametry techniczne łącznicy wjazdowej typu P1:

 • kategoria ruchu - KR6
 • obciążenie nawierzchni- 115 kN/oś
 • prędkość projektowa- 50 km/h
 • szerokość jezdni wraz z opaskami- 6.0 m
 • szerokość opaski wew./zew.- 0.5 m/1.0m
 • szerokość poboczy- min. 1.0 m 

 

2.3. Przebudowa dróg istniejących

2.3.1. Włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 19- tymczasowe włącznie do istniejącej drogi krajowej wykonane zostanie w miejscu lokalizacji przyszłego węzła „Sokołów Małopolski Północ”. Projektowana jest budowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1366R w postaci skrzyżowania skanalizowanego bez sygnalizacji i oświetlenia. 

Parametry techniczne łącznika DK 19 z S19:

 • klasa techniczna- G
 • prędkość projektowa- 70 km/h
 • prędkość miarodajna- 90 km/h
 • ilość jezdni i pasów ruchu (odc. jednojezdniowy)- 1 x (1+1)
 • szerokość pasa ruchu- 3.50 m
 • opaska zewnętrzna (odc. jednojezdniowy)- 0.75 m
 • skrajnia pionowa- 5.00 m
 • kategoria ruchu- KR5
 • obciążenie nawierzchni- 115 kN/oś
 • pochylenie skarp wykopu i nasypu-1:1,5
 • szerokość poboczy- min. 1,25 m

 

2.3.2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875- Droga ekspresowa S19 będzie przebiegała w nasypie, a nad DW 875 zostanie wybudowany wiadukt. Istniejąca droga  posiada przekrój jednojezdniowy. Przebudowany odcinek będzie posiadał jedną jezdnię z wyjątkiem odcinka między rondami, który zostanie rozdzielony pasem dzielącym. W miejscu występowania chodników jezdnie będą ograniczone krawężnikami. W zakresie przebudowy drogi przewidziano także budowę odwodnienia w postaci przebudowy istniejących rowów. Na odcinku drogi projektuje się oświetlenie. Słupy oświetleniowe będą zlokalizowane w poboczu.

Parametry techniczne DW 875:

 • klasa techniczna- G
 • prędkość projektowa- 70 km/h
 • prędkość miarodajna- 90 km/h
 • liczba pasów ruchu- 2
 • szerokość pasa ruchu- 3.5 m
 • szerokość pasa dzielącego- 2.0 m (wysepki dla pieszych)
 • szerokość chodnika- 3.0 m
 • szerokość ciągów pieszo-rowerowych- 2.5 – 3.5m
 • pochylenie poprzeczne na prostej- 2.0 %
 • skrajnia pionowa pod obiektem- 4.60 + 0,20 m
 • kategoria ruchu -KR4
 • obciążenie nawierzchni- 115 kN/oś
 • pochylenie skarp wykopu i nasypu- 1:1,5

 

2.3.3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881- droga zostanie przeprowadzona nad drogą ekspresową. Istniejąca droga wojewódzka posiada przekrój jednojezdniowy. Przebudowany odcinek będzie posiadał jedną jezdnie dwupasową. Jezdnia będzie ograniczona krawężnikami. Wzdłuż drogi wojewódzkiej zaprojektowano obustronny ciąg pieszo – rowerowy.

Parametry techniczne DW 881:

 • klasa techniczna- G
 • prędkość projektowa- 60 km/h
 • prędkość miarodajna- 70 km/h
 • liczba pasów ruchu -2
 • szerokość pasa ruchu- 3.5 m
 • szerokość pasa dzielącego- 2.0 m (wysepki dla pieszych)
 • szerokość ciągów pieszo-rowerowych- 3.6 m
 • pochylenie poprzeczne na prostej- 2.0 %
 • skrajnia pionowa pod obiektem- 4.60 + 0,20 m
 • kategoria ruchu- KR4
 • obciążenie nawierzchni- 115 kN/oś
 • pochylenie skarp wykopu i nasypu- 1:1,5

 

2.3.4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1366R- z uwagi na przecięcie projektowanej drogi ekspresowej S19 z drogą powiatową  nr 1366R występuje konieczność przebudowy drogi powiatowej. Przebudowa drogi zostanie wykonana na długości ok. 150 m.

Parametry techniczne DP 1366R:

 • klasa techniczna- Z
 • prędkość projektowa- Vp = 40 km/h
 • liczba pasów ruchu- 2
 • szerokość pasa ruchu- 3.5 m
 • pochylenie poprzeczne na prostej- 2.0 %
 • szerokość pobocza- 1.00 m
 • kategoria ruchu- KR4
 • obciążenie nawierzchni- 100 kN/oś
 • pochylenie skarp wykopu i nasypu- 1:1,5

 

2.3.5 Przebudowa drogi krajowej nr 19

Parametry techniczne DK 19:

 • klasa techniczna- G
 • prędkość projektowa- 70 km/h (50 km/h)
 • prędkość miarodajna- 90 km/h (70 km/h)
 • ilość jezdni i pasów ruchu (odc. jednojezdniowy)= 1 x (1+1)
 • szerokość pasa ruchu- 3.50 m
 • kategoria ruchu- KR5
 • obciążenie nawierzchni- 115 kN/oś
 • pochylenie skarp wykopu i nasypu- 1:1,5

 

2.4. Drogi dojazdowe

Obsługujące tereny przyległe i łączące przerwane przez drogę ekspresową ciągi komunikacyjne. Drogi dojazdowe mają nawierzchnię z betonu asfaltowego i jezdnię szerokości od 3.50 do 5.50 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości min. 0.75 m. W rejonie przejść dla zwierząt nawierzchnia dróg dojazdowych będzie wykonana z kruszywa Drogi dojazdowe bez mijanek:

Parametry techniczne dróg dojazdowych bez mijanek:

 • klasa techniczna- D
 • prędkość projektowa- 30 km/h
 • szerokość jezdni- 5.50 m
 • pochylenie poprzeczne na prostej- 2.0 %
 • szerokość pobocza - 0.75 m
 • kategoria ruchu- KR1
 • obciążenie nawierzchni- 80 kN/oś
 • pochylenie skarp wykopu i nasypu- 1:1,5

 

Parametry techniczne dróg dojazdowych z mijankami:

 • klasa techniczna- D
 • prędkość projektowa- 30 km/h
 • szerokość jezdni- 3.50 m
 • pochylenie poprzeczne na prostej- 2.0 %
 • szerokość pobocza- 0.75 m
 • kategoria ruchu- KR1
 • obciążenie nawierzchni - 80 kN/oś
 • pochylenie skarp wykopu i nasypu-1:1,5
 • mijanki- w odstępach max 250 m
 • długość mijanki -25.00 m
 • szerokość mijanki- 2.00 m
 • skos wjazdowy- 1:2
 • skos wyjazdowy- 1:2
 • konstrukcja nawierzchni- bitumiczna

 

3. Konstrukcja nawierzchni i chodników

3. 1. Droga ekspresowa S19:

 S19 + Łącznice  (w nasypie) KR6 (KR7 zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora GDDKiA)

 • warstwa ścieralna – SMA 11- 4 cm
 • warstwa wiążąca – AC 16 W- 8 cm
 • podbudowa zasadnicza – AC 22 P- 18 cm
 • podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm- 20 cm
 • podbudowa pomocnicza – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4- 15 cm

Razem: 65 cm

 

S19 + Łącznice  (w wykopie)- KR6 (KR7 zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora GDDKiA)

 • warstwa ścieralna – SMA 11 -4 cm
 • warstwa wiążąca – AC 16 W- 28 cm
 • podbudowa zasadnicza – AC 22 P- 18 cm
 • podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm- 20 cm
 • podbudowa pomocnicza – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4- 15 cm
 • warstwa odsączająca – kruszywo naturalne (k10 ≥  8 m/dobę)- min. 20 cm
 • warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 min. 20 cm

Razem: 105 cm

 

3.2. Droga krajowa nr 19

Droga krajowa nr 19 – tymczasowy łącznik, odc. przebudowane, miejsca parkingowe na MOP-KR5

 • warstwa ścieralna – SMA 11- 4 cm
 • warstwa wiążąca – AC 16 W- 8 cm
 • podbudowa zasadnicza – AC 22 P- 12 cm
 • podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm- 20 cm
 • podbudowa pomocnicza – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4- 16 cm
 • warstwa odsączająca – kruszywo naturalne- min. 20 cm
 • warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 10÷25 cm

Razem: 80÷105 cm

 

3.3. Drogi wojewódzkie

Droga wojewódzka  875 KR4

 • warstwa ścieralna – SMA 11- 4 cm
 • warstwa wiążąca – AC 16 W- 6 cm
 • podbudowa zasadnicza – AC 16 P- 10 cm
 • podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm- 20 cm
 • podbudowa pomocnicza – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4- 15 cm
 • warstwa odsączająca – kruszywo naturalne- min.15 cm

Razem: 70 cm

 

Droga wojewódzka  881 KR4

 • warstwa ścieralna – SMA 11- 4 cm
 • warstwa wiążąca – AC 16 W- 6 cm
 • podbudowa zasadnicza – AC 16 P- 10 cm
 • podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm- 20 cm
 • podbudowa pomocnicza – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4- 15 cm
 • warstwa odsączająca – kruszywo naturalne- min.15 cm
 • warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0-15cm

Razem: 70÷85 cm

 

3.4. Drogi powiatowe

Droga powiatowa 1366R- KR4

 • warstwa ścieralna – SMA 11-4 cm
 • warstwa wiążąca – AC 16 W- 6 cm
 • podbudowa zasadnicza – AC 16 P- 10 cm
 • podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm- 20 cm
 • podbudowa pomocnicza – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4- 15 cm
 • warstwa odsączająca – kruszywo naturalne- 15 cm
 • warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 10÷25 cm

Razem: 55÷95 cm

 

3.5. Jezdnie manewrowe na MOP

Jezdnie manewrowe na MOP KR3

 • warstwa ścieralna – SMA 11- 4 cm
 • warstwa wiążąca – AC 16 W- 5 cm
 • podbudowa zasadnicza – AC 16 P- 7 cm
 • podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm- 20 cm
 • podbudowa pomocnicza – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4- 15 cm
 • warstwa odsączająca – kruszywo naturalne- min. 20 cm
 • warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 25 cm

Razem: 71÷96 cm

 

3.6. Drogi dojazdowe

Drogi dojazdowe (D) – nawierzchnia asfaltowa KR1

 • warstwa ścieralna – AC 11 S 50/70- 4 cm
 • warstwa wiążąca – AC 16 W 50/70 - 5 cm
 • podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm- 20 cm
 • warstwa odsączająca – kruszywo naturalne- min.15 cm
 • warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 10÷25 cm

Razem: 44÷69 cm

 

Drogi dojazdowe (D) – nawierzchnia z kruszywa  (w rejonie przejść dla zwierząt) KR1

 • mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm- 25 cm
 • podbudowa zasadnicza – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C8/10 – 15 cm
 • warstwa odsączająca – kruszywo naturalne- min.15 cm
 • warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 10÷25 cm

Razem: 55÷80 cm

 

3.7. Chodniki i ciągi pieszo - rowerowe

Chodniki             

 • warstwa ścieralna – kostka betonowa, szara-6 cm
 • podsypka cementowo – piaskowa 1:4- 3 cm
 • podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm- 10 cm

Razem: 19 cm

 

Ciąg pieszo-rowerowy 

 • warstwa ścieralna – kostka betonowa, szara (chodnik), czerwona (ścieżka)- 6 cm
 • podsypka cementowo – piaskowa 1:4- 3 cm
 • podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm- 10 cm

Razem: 19 cm