Informacja dla podwykonawców biorących udział w realizacji inwestycji drogowych GDDKiA

 

ZATWIERDZENI PODWYKONAWCY, DOSTAWCY I USŁUGODAWCY

 

PODWYKONAWCY

L.p.

Nazwa firmy

Rodzaj Robót

Data zatwierdzenia podmiotu

 1.  

Przedsiębiorstwo Robót  Inżynieryjno Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” sp. z o.o

Kompleksowe wykonanie niestacjonarnego kontenerowego laboratorium drogowego GDDKiA na terenie Rejonu w Nisku

21.04.2015

Kompleksowe  wykonanie na potrzeby realizacji inwestycji przebudowy istniejącej sieci drenarskiej

05.08.2015

a) Przygotowanie platform roboczych pod roboty palowe na obiektach 05WD, 08WG,13WG i 14WD, b)Przygotowanie platform roboczych pod posadowienia rusztowań ustrojów nośnych na obiektach 05WD, 08WG,13WG,14WG,17WE, c) Przygotowanie placów pod zaplecza mostowe dla obiektów 05WD,08WG,13WG,14WD oraz 17WE, d) wykopy odkopanie pali fundamentowych do rzędnej projektowej na obiektach 05WD,008WG,13WG oraz 14WD

28.08.2015

Prace związane z wykonaniem obiektu PZ

26.11.2015

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe TRANS-PAMA Piotr Mazurkiewicz

Rozbiórka budynków, rozbiórka stodół i wiat, rozbiórka paneli reklamowych, zabezpieczenie obiektów podczas robót budowlanych, przeniesienie krzyży podróżnych

21.07.2015

 1.  

MDL  SYSTEM Sp. z o. o.

Roboty budowlane: a) Przebudowa kolizji energetycznych SN 15 Kv i nn 0,4kV zgodnie Ziv_3.1 i Tom IV_3.2 Energetyka kolizje", b)Budowa instalacji zasilania zgodnie z "Tom IV_2 Energetyka przyłącza"+ CCTV MOP Nienadówka i MOP Stobierna z wyłączeniem dostawy agregatów prądotwórczych, c)  Zaprojektowanie i wykonanie zasilania placu budowy zgodnie z koncepcją zasilania placu budowy, d) Przebudowa kolizji Teletechnicznych zgodnie z "Tom V.1 Telekomunikacja ORANGE" oraz" Tom V.2 Telekomunikacja WIST", E) Budowa kanalizacji teletechnicznej dla urządzeń SZR Zgodnie z "X Sieci teletechniczne na potrzeby SZR".

31.07.2015

Kompleksowe wykonanie balustrady stalowej h=120 cm na Obiekcie 08 WG

24.10.2016

Kompleksowe wykonanie systemu ogrodzenia wykonywanej Inwestycji oraz kompleksowe wykonanie płotków naprowadzających dla płazów

02.11.2016

 1.  

INVEST- INSTAL Sp. z o.o.

Roboty budowlane, których przedmiotem jest w szczególności: Kompleksowe wykonanie na potrzeby realizacji Inwestycji przebudowy istniejących sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych oraz wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do MOP Nienadówka i MOP Stobierna

31.07.2015

Kompleksowe wykonanie na potrzeby realizacji Inwestycji Umocnień przepustów

13.06.2016

 1.  

ANTEX II Sp. z o.o.

Wykonanie robót ziemnych, wzmocnienie podłoża i nasypów oraz podbudów

31.07.2015

Roboty przygotowawcze w tym roboty związane z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń, przepustów, roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, b)Roboty ziemne w tym wykonanie nasypów, c) Podbudowy, d) Nawierzchnie, e) Roboty wykończeniowe w tym umocnienie skarp, rowów i ścieków, f) Inne roboty w tym wykonanie zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne

07.12.2015

Wykonanie zasypek oraz odwodnień

12.05.2016

Kompleksowe wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem zielenią (na terenie płaskim)

04.11.2016

 1.  

Soley Sp. z o. o.

a) Wykonanie przesłon przeciwfiltracyjnych w technologii CDMM na od. 449+745 do 450+029 o gł. 9 m oraz 456+676 do 456+916 o gł. Pomiędzy 5,3 a 7,2 m. b)wykonanie niezbędnej dokumentacji technologicznej oraz powykonawczej dla ww. przesłon przeciwfiltracyjnych, c) Wykonanie niezbędnych badań kontrolnych

07.08.2015

 1.  

AARSLEFF Sp. z o.o.

Wykonanie kompleksowego posadowienia (pale wbijane oraz pale wiercone) obiektów inżynieryjnych:05WD, 08WG, 13WG i 14WD, wraz z zapewnieniem wszelkich niezbędnych materiałów, skuciem głowic oraz wykonaniem próbnych obciążeń

24.08.2015

 1.  

Firma Handlowa KOTPOL" Zofia Kot (dalszy Podwykonawca)

Roboty budowlane (wykonanie wykopów) w km 454+025-459+600

18.09.2015

Wykonanie zasypek inżynierskich przy obiektach 05WD, 08WG, 11PZ, 12PG, 13WG, 14WD, 17WE,22WD

03.06.2016

 1.  

Zakład Robót Regulacyjnych Leszek Dziubek, Piotr Jeziorek S.C (dalszy Podwykonawca)

Roboty budowlane (wykonanie wykopów) w km 449+096,52 - 454+025)

18.11.2015

 1.  

FERRBUD  Sp. z o.o  (zastąpiła firmę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe UNIPOL Sp. z o.o. na mocy trójstronnego porozumienia)

Kompleksowe wykonanie na potrzeby realizacji Inwestycji liniowych elementów odwodnienia (drenażu francuskiego)

04.09.2015

Porozumienie zaakceptowano w dniu:06.04.2017

Kompleksowe wykonanie przepustów z rur PEHD spiralnie karbowanych pod zjazdami

26.11.2015

Porozumienie zaakceptowano w dniu:06.04.2017

 1.  

"Menard Polska" Sp. z o.o.

a) Wykonanie kolumn betonowych przemieszczeniowych w zakresie określonym PTW, b) Wykonanie drenów prefabrykowanych pionowych w zakresie określonym w PTW, c) Wykonanie kolumn żwirowych w zakresie określonym w PTW, d) wykonanie dokumentacji powykonawczej określonej w PTW, e) Wszelkie prace towarzyszące

04.09.2015

 1.  

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Marcin Plezia

Kompleksowe wykonanie na potrzeby realizacji inwestycji przebudowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Nienadówka

15.09.2015

 1.  

Usługi Remontowo – Budowlane Ignacy Kołodziej

Roboty związane z realizacją obiektów mostowych w ramach realizacji Inwestycji

30.09.2015

 1.  

Zbigniew Płodzień "ART.-WIK"

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych: a) Przebudowa rowów melioracyjnych, b) Rozbiórka przepustów drogowych oraz wykonanie przepustów tymczasowych, c) Wykonanie przepustów stalowych na rowach melioracyjnych

23.09.2015

Kompleksowe wykonanie przepustów z blachy falistej

26.11.2015

 1.  

KOMPLIDO Sp. Z o.o.

Roboty związane z realizacja obiektów mostowych

07.10.2015

 1.  

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. -Dębica

a)wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno -bitumicznej dla objazdu tymczasowego dla drogi DW 875, b) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej dla objazdu tymczasowego dla drogi DW 881, c) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej dla objazdu tymczasowego na DK 19

28.10.2015

Kompleksowe wykonanie robót bitumicznych oraz podbudowy zasadniczej ( z kruszywa łamanego frakcji 31,5 mm)

18.05.2016

 1.  

Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych Rzeszów Sp. Z o.o.

a)przebudowa linii energetycznych zgodnie z Projektem Wykonawczym Tom IV/4 Energetyka - Przebudowa sieci WN 110kV, b) Przebudowa linii energetycznej zgodnie z Projektem Wykonawczym Tom IV/5 Energetyka- Kolizja 750 Kv

02.12.2015

 1.  

FREYSSINET POLSKA SP.Z O.O.

A)Wykonanie , dostawa w miejsce wbudowania i montaż łożysk garnkowych i elastomerowych oraz dylatacji modułowych wraz z blachami osłonowymi, b) wykonanie sprężenia obiektu 14WD wraz z iniekcją kabli

24.02.2016

 1.  

GEO SP. Z O.O.

Kompleksowe wykonanie kanalizacji deszczowej

08.03.2016

 1.  

BOGDAN DUPLAGA INSTALATORSTWO SANITARNE WOD. KAN. C.O.GAZ.SP. Z O.O.

Kompleksowe wykonanie drenażu drogowego

11.03.2016

 1.  

DS. KONSTRUKCJA Damian Kata –DALSZY PODWYKONAWCA

a)demontaż i utylizacja istniejących fundamentów słupa nr 47, b) wykonanie wykopów pod nowe fundamenty słupa nr 47, c) wykonanie fundamentów wylewanych słupa 47, d) montaż kotew słupa 47, e) wykonanie izolacji fundamentów słupa nr 47, f) wykonanie uziemień słupa 47, g) wykonanie zasypki fundamentów słupa nr 47 gruntem rodzimym.

15.04.2016

 1.  

LG GROUP S.A.

Kompleksowe wykonanie izolacji na obiektach mostowych

11.04.2016

 1.  

MS. KONSTRUKCJE Sp. Z o.o.

Kompleksowe wykonanie robót brukarskich

27.04.2016

 1.  

Tech BID Sp. Z  o.o.

Kompleksowe wykonanie, zgodnie z Dokumentacją, murów z gruntu zbrojonego wraz z odwodnieniem i zasypką

25.05.2016

 

 1.  

ELEKTROINSTAL S.C (Józef Łaniusz, Konrad Greń)

Kompleksowe wykonanie oświetlenia oraz dostawa i montaż agregatów

13.06.2016

 1.  

LARIX Garden Sp. Z o.o.

Kompleksowe wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem skarp wykopów w tym płytowe drenaże inżynierskie i zabezpieczenia powierzchniowe

19.12.2016

Kompleksowe wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem zielenią

27.09.2016

 1.  

Przedsiębiorstwo Budowlano -Usługowe Gomibud Sp. Z o.o.

Kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych

22.07.2016

 1.  

TARCOPOL Sp. Z o.o

Kompleksowe wykonanie na obiektach nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych wytwarzanych i wbudowanych na gorąco tj. wykonanie warstwy wiążącej i przeciwspadków z asfaltu lanego

22.07.2016

 1.  

WIMED Sp. Z o.o.

Kompleksowe wykonanie oznakowania pionowego

29.07.2016

 1.  

Marek Bubelski Firma Handlowo-Usługowa

Kompleksowe wykonanie umocnień powierzchniowych skarp, rowów, ścieków

29.07.2016

 1.  

Saferoad Grawil Sp. Z o.o.

Kompleksowe wykonanie oznakowania poziomego w tym w szczególności: oznakowanie grubowarstwowe i cienkowarstwowe

14.09.2016

 1.  

HYDROTECC-Ang Sp. Z o.o.

Kompleksowe wykonanie na obiektach mostowych powłok hydrofobowych betonu oraz nawierzchni epoksydowo-poliuretanowej

14.09.2016

 1.  

KRAK-INŻ. Sp. Z o.o

Kompleksowe wykonanie odwodnienia obiektów wraz z opracowaniem schematów odwodnienia i uzyskaniem ich zatwierdzenia

20.09.2016

 1.  

SAFEROAD RRS Polska Sp. Z o.o.

Kompleksowe wykonanie barier ochronnych stalowych

19.10.2016

 1.  

FHU BETMAR Marek Miazga

Kompleksowe wykonanie, zgodnie z Dokumentacją, murów z gruntu zbrojonego wraz z odwodnieniem i zasypką przy obiektach 11PZ oraz 12 PG

24.10.2016

Kompleksowe wykonanie robót brukarskich

05.12.2016

 1.  

ZRB KOREM Kazimierz Koc sp. j

Kompleksowe wykonanie budynków MOP-ów oraz placów zabaw

24.10.2016

 1.  

STALPRODUKT S.A.

Kompleksowe wykonanie barier energochłonnych

30.11.2016

 1.  

STALPRODUKT-MB Sp. z o.o.- dalszy Podwykonawca

montaż barier energochłonnych - zakres mostowy Umowy z Podwykonawcą STALPRODUKT S.A

19.12.2016

montaż barier energochłonnych - zakres drogowy Umowy z Podwykonawcą STALPRODUKT S.A.

19.12.2016

 1.  

LARIX GARDEN Sp. z o.o.  (dalszy Podwykonawca Antex II)

wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem zielenią (na terenie płaskim)

29.12.2016

 1.  

ANTEX II Sp. z o.o.(dalszy Podwykonawca firmy LARIX GARDEN Sp. z o.o.)

Rozrzucenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim warstwą 20 cm

19.01.2017

 1.  

Jan Mazur- Firma Handlowo Usługowa Jan Mazur

Kompleksowe wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm

06.04.2017

 1.  

Sławomir Pierożak –Firma Handlowo Usługowa „Sławex” Sławomir Pierożak

Kompleksowe wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm

06.04.2017

USŁUGODAWCY

L.p.

Nazwa firmy

Rodzaj Robót

Data zgłoszenia podmiotu

 1.  

Arcadis Sp. z o.o

Prace projektowe wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID

05.06.2014

 1.  

Ekkom Sp. z o.o

Opracowanie dokumentacji środowiskowej związanej z przygotowaniem raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

14.08.2014

 1.  

Biuro Inżynierskie M&A Projekt Tuczapski Artur

Wykonanie prac projektowych w zakresie branży teletechnicznej i elektroenergetycznych (nn, WN do 110 kV)

14.08.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Geopol S.C.

Wykonanie prac geodezyjnych (aktualizacja mapy do celów projektowania dróg, czynności geodezyjne po decyzji ZRID)

14.08.1014

 1.  

Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „Kan-Pol” Stanisław Kania

Transport kontenerów niestacjonarnego Laboratorium GDDKiA z Rudnej Wielkiej na teren Rejonu GDDKiA w Nisku

18.08.2014

 1.  

ABC Projekt Grzegorz Dubik

Opracowanie Dokumentacji Projektowej niestacjonarnego laboratorium Zamawiającego w Nisku

29.10.2014

 1.  

Laboratorium Inżynierii Lądowej Bureau Veritas Polska Sp. Z o.o.

Świadczenie kompleksowych usług laboratoryjnych, w szczególności: Badanie gruntów, kruszyw, betonów, mieszanek mineralno asfaltowych, badania polowe

01.07.2015

 1.  

MGGP S.A.

Wykonanie prac i Wykonanie prac i świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi geodezyjnej Inwestycji

16.07.2015

 1.  

MENTOR CONSULTING SP. Z O.O.

Świadczenie usługi inwentaryzacji stanu istniejącego dróg i budynków na potrzeby realizacji kontraktu

30.06.2015

 1.  

ZBIÓRKA I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH -JÓZEFA HAUSNER

Usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych dla Tymczasowego Kontenerowego Laboratorium w Nisku

09.07.2015

 1.  

SAFEPRO Usługi BHP Elżbieta Ogłuszka

Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku o sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakładzie pracy Zleceniodawcy, mieszczącym się w obrębie wykonywanej przez niego inwestycji

16.07.2015

 1.  

VIATECO Sp. z o.o.

Sprzedaż wraz z dostawą i rozładunkiem sprzętów stanowiących wyposażenie laboratorium oraz usługa wzorcowania sprzętu

17.07.2015

 1.  

LARIX GARDEN SP. Z O.O.

Wycinka, karczowanie oraz zabezpieczenie drzew i krzewów kompleksowo na potrzeby realizacji Inwestycji

30.07.2015

 1.  

Adam Nowak

Wykonanie prac i świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi archeologicznej Inwestycji, realizowanej w ramach kontraktu

20.07.2015

 1.  

SAPPER SUPPORT Sp. z o. o.

wykonanie prac i świadczenie usług w zakresie pełnienia kompleksowego i stałego nadzoru saperskiego dla Inwestycji, realizowanej w ramach Kontraktu.

28.07.2015

 1.  

KSAR S.C. Wojciech Słaboń, Anna Stróżewska-Słaboń

Wykonanie prac, zapewnienia i świadczenia usług w zakresie pełnienia stałego i kompleksowego nadzoru środowiskowego, zapewniającego realizację wszelkich obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Inwestycji,

29.07.2015

 1.  

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY NISKO Sp. z o.o.

Dostarczenie wody oraz odbiór ścieków z terenu Niestacjonarnego Kontenerowego Laboratorium Drogowego w Nisku

28.07.2015

 1.  

TM-VIA Sp. Z o.o.

usługi w zakresie kompleksowej obsługi tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji robót

16.10.2015

 1.  

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie

1)pełnienie nadzoru nad wykonaniem próbnych obciążeń nośności pali na posadowienie obiektów 05WD, 08WG, 13WG, 14WD , 2)opracowanie i wydanie opinii z wyników próbnych obciążeń nośności pali pod posadowienie obiektów 05WD, 08WG, 13WG,14 WD

27.10.2015

 1.  

Sanitex II Elżbieta Wojtas

Kompleksowe wykonanie :a) Przewiert sterowany- Rurą PE DN200, b) Przewiert sterowany - Rurą PE DN 200 . ( 2 rury )

01.12.2015

 1.  

ARCADIS SP. Z O.O.

Opracowanie Karty Informacyjnej, Opracowanie Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko i stosowych wniosków dla przedsięwzięcia budowy Wytwórni Mas Bitumicznych

04.01.2016

 1.  

KOMPLIDO SP. Z O.O.

Wypompowywanie wód gruntowych i opadowych z obiektów mostowych

04.01.2016

 1.  

ATUT RENTAL SP. Z O.O.

Wynajem maszyn na potrzeby kontraktu

14.01.2016

 1.  

KOMPLIDO SP. Z O.O.

Pielęgnacja betonu w okresie zimowym w tym w szczególności zabezpieczenie i nagrzewanie elementów betonowych w okresie obniżonych temperatur, na obiektach (01 do 9, 16 do 24)

02.02.2016

 1.  

ATS S.A.

Najem stalowych płyt drogowych w ilości 117 szt. O gr. 12 mm i wymiarach x2000x6000 mm, na potrzeby ułożenia nawierzchni 1400 m2

03.03.2016

 1.  

Dariusz Kubicki REPROCENTRUM S.C.

Wykonywanie Usług w zakresie powielania i skanowania dokumentacji

31.03.2016

 1.  

Marcin Bechta "BEMAR"

Opracowanie na rzecz Zamawiającego zamiennego Projektu czasowej organizacji ruchu na drodze DW 875 poprzez wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną, uzyskanie niezbędnych decyzji

08.04.2016

 1.  

CRAMO Sp. Z o.o

Wynajem maszyn-Umowa ramowa (na potrzeby ALDESA)

10.05.2016

UMOWA ZWIĄZANA Z UMOWĄ RAMOWĄ WYNAJEM SPRZĘTU

20.05.2016

 1.  

KOMPLIDO SP. Z O.O.

Wynajem sprzętu wraz z obsługą - Wózek, teleskopowy 5t-1szt., dźwig kołowy 30 t- 1 szt.

05.07.2016

 1.  

KOMPLIDO SP. Z O.O.

Montaż reperów docelowych na obiektach: 01PZ,02PZ,03PZ,04PG,05WD,06PZ,06A PZ, 07PZ,07A PZ,08WG,09PZ,16PZ, 16A PZ, 17WE, 18PZ,19PZ,20PZ,21 PZ,22WD,23PZ,24PZ

05.07.2016

 1.  

Kołodziej Ignacy, Usługi Remontowo-Budowlane Ignacy Kołodziej

Montaż reperów docelowych na obiektach: 10PZ, 11PZ,12PG,13WG,14WD,15PZ

05.07.2016

 1.  

Kołodziej Ignacy, Usługi Remontowo-Budowlane Ignacy Kołodziej

Wynajem sprzętu wraz z obsługą - DŹWIG 25 T, DŹWIG 40T., ZWYŻKA TELESKOPOWA 21M

05.07.2016

 1.  

Konsorcjum : AERO-PRz Sp. Zo .o. - lider konsorcjum, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza- członek Konsorcjum

wykonanie próbnych obciążeń obiektów i dokumentacji : obiekt 05WD, 08WG,13WG,14WD

12.08.2016

 1.  

Józef  Łaniusz, Konrad Greń- SC. Przedsiębiorstwo Energetyczne "Elektroinstal"

Wynajem powierzchni magazynowej

29.11.2016

 1.  

Michał Ortyl -Usługi Geodezyjne ORT-GEO

Usługi w zakresie: przygotowania propozycji lokalizacji, montaż stałych znaków wysokościowych, pomiar geodezyjny znaków

09.02.2017

 1.  

Zakład Transportu i Budowy Dróg- Mieczysław Białowąs

Zimowe utrzymanie w km 457+970 do km 461+593,03 budowanego odcinka S19

07.02.2017

 1.  

MDL SYSTEM Sp. z o.o.

Usługi związane z utrzymaniem zasilania placu budowy

10.02.2017

 1.  

ANTEX II Sp. z o.o.

pielęgnacja zieleni w 3 letnim okresie gwarancyjnym wykonanej w ramach Umowy ALDESA/S119/93/2016/ z dnia 07.11.2016, który rozpocznie się z chwilą wydania Ostatniego Świadectwa Przejęcia dla Inwestycji w zakresie przewidzianym przez Dokumenty Umowne

26.05.2017

 1.  

LARIX GARDEN SP. Z O.O.

Pielęgnacja zieleni wykonanej w ramach Umowy ALDESA/S19/69/2016 z dnia 19.09.2016 w 3 letnim okresie gwarancyjnym, który rozpocznie się z chwilą wydania Ostatniego Świadectwa Przejęcia dla Inwestycji w zakresie przewidzianym przez dokumenty Umowne

29.05.2017

DOSTAWCY

L.p.

Nazwa firmy

Rodzaj Robót

Data zgłoszenia podmiotu

1.

CEMEX Polska Sp. Z o.o.

Wykonanie i dostawa mieszanek betonowych, wskazanych

30.09.2015

2.

Konsorcjum: "FABET" S.A. -lider, Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów "SIBET" S.A.- partner

Wykonanie i dostawa betonowych prefabrykowanych belek typu T oraz materiałów uzupełniających

12.10.2015

3.

"BOMIS" S.A.

Wykonanie i dostawa Prefabrykatów zbrojarskich zgodne z dokumentacją (zał. 2) ze stali w klasie AIIIN w gatunkach zgodnych z dokumentacją Techniczną: Ø6,Ø8, Ø10-Ø32 z wyłączeniem średnic: Ø18,Ø22, w ilości 2758,832 t +/-3%

12.10.2015

4.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wiesław Deszczka

Dostawa nieuszkodzonych, pochodzących z demontażu płyt drogowych żelbetonowych o wymiarach:300/150 cm i 300/120 cm w szacunkowej ilości:1620 m2

13.11.2015

5.

FORBUILD S.A.

Dostawa kotw talerzowych CH04 (czarnych)

08.04.2016

6.

DWD SYSTEM Sp. Z o.o.

Dostawa sączków odwodniających i wpustów mostowych

13.04.2016

7.

IMPEKSTIR OPERATIONS Sp. Z o.o.

Dostawa krawężników granitowych kamiennych

18.04.2016

8.

ANKRA SP.Z O.O

Wykonanie i dostawa desek gzymsowych

18.05.2016

9.

KONSORCJUM STALI S.A.

Dostawa elementów zbrojarskich

27.05.2016

10.

KONSPORT- Mieczysław Majewski

Dostawa kompletu materiałów do wykonania systemu ogrodzenia inwestycji

26.01.2017

11

Ewa Pusz  FPiH „PUSZ”

Dostawa stoprynny typu PUSZ

29.05.2017